Ogłoszenie


wersja do wydruku

Informacja o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Centrum Językowym Collegium Medicum


INFORMACJA O KONKURSIE

 

124.1101.58.2023                                                                                                                                               Kraków, dnia 23 listopada 2023 r.

 

PROREKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

ogłasza konkurs na stanowisko

STARSZEGO WYKŁADOWCY

w grupie pracowników dydaktycznych

w wymiarze pełnego etatu

w Centrum Językowym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w § 171 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

- posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego;

- doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej siedmiu lat,

- opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

- udokumentowany czynny udział w konferencjach i warsztatach,

- udokumentowane minimum 3 – letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego w zakresie nauk medycznych,

- bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:

1) podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,

3) informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych,

4) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,

5) opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego lub kierownika Centrum w/w jednostki), jak również inne posiadane opinie o rozwoju naukowym i jego perspektywach,

6) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

7) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

8) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim

9) informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 27 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 29 lutego 2024 r.

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

https://dso.cm-uj.krakow.pl/konkurs-oswiadczenia-do-pobrania/

 

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Data aktualizacji:  23.11.2023
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Karolina Małysa 

Powrót