Ogłoszenie


wersja do wydruku

Decyzja nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr 6 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum (z późn. zm.)


 

137.020.79.2023

 

Decyzja nr 28

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 22 listopada 2023 roku

 

w sprawie: zmiany Decyzji nr 6 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum (z późn. zm.) 

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 3 Regulaminu Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium  Medicum wprowadzonego zarządzeniem nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 listopada 2019 roku (z późn.zm.) postanawiam, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 ust. 1 pkt 4 Decyzji nr 6 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum (z późn.zm., dalej „Decyzja”), określającym skład ww. Rady, w związku ze zmianą na stanowisku Przedstawiciela Studentów UJ CM wprowadza się następującą zmianę - § 1 ust. 1 pkt 4 Decyzji przyjmuje brzmienie:

 

 

„4) Błażej Mioduszewski – Przedstawiciel Studentów UJ CM.”

 

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy Decyzji pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum


prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  23.11.2023
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót