Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 grudnia 2023 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych


137.020.86.2023

Zarządzenie nr 27

Prorektora ds. Collegium Medicum

z  1 grudnia 2023 roku

 

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych

 

            Na podstawie § 203 ust. 2 pkt 5 oraz pkt 14 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z zarządzeniem nr 617 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego i zarządzeniem nr 618 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP oraz zarządzeniem nr 121 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP)  zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych UJ CM do zapewnienia funkcjonowania w niezbędnym zakresie podległych im jednostek ze szczególnym uwzględnieniem następujących zadań: wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) tj.:

 

1)   w zakresie drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO):

a)   wzmóc kontrole pojazdów, osób oraz budynków Uczelni w rejonach zagrożonych,

b)  wzmóc ochronę uczelnianych środków transportu samochodowego,

c)   sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego,

d)  ostrzec pracowników, studentów i doktorantów o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym,

e) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

f)   sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów Uczelni,

g)  wzmóc kontrolę wstępu do obiektów Uczelni osób postronnych,

h)  sprawdzić systemy ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie (ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne),

i)   wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do Uczelni,

j)   zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia,

k)  dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

2)   w zakresie trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP):

      a. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Uczelni oraz:

–    monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,

–    sprawdzać dostępność usług elektronicznych,

–    dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów,

  1. poinformować pracowników, studentów i doktorantów o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów,
  2. sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, jak również dokonać weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z podmiotami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  3. dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych kluczowych dla funkcjonowania Uczelni oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu,
  4. sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń,
  5. zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
  6. wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania Uczelni oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów,
  7. przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:

–    dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów,

–    przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

 

§ 2

 

Kierownik jednostki organizacyjnej CM niezwłocznie informuje Prorektora o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki organizacyjnej, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa pracowników i studentów lub mienia w znacznych rozmiarach oraz incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.

§ 3

 

  1. Za realizację niniejszego zarządzenia w zakresie zadań wynikających z wprowadzenia  drugiego stopnia alarmowego (stopnia BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) oraz przygotowanie komunikatu dla dyrektorów nadzorowanych uniwersyteckich podmiotów leczniczych o wprowadzeniu stopni alarmowych czyni się odpowiedzialnym Zastępcę Kanclerza UJ ds. CM.
  2. Na koordynatora ds. bezpieczeństwa systemów TI CM wyznaczam Kierownika Ośrodka Komputerowego CM, którego czynię odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) przez osoby merytorycznie odpowiedzialne za system TI.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023 roku od godz. 00.00 do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23.59.

 

 

Pełnomocnik Rektora

ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Jerzy Wordliczek

 

 Data aktualizacji:  01.12.2023
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót