Ogłoszenia


Decyzja nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2023/2024 oraz 2024/2025
25.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 22 prorektora ds. Collegium Medicum z 22 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji ds. Domów Studenckich CM.
25.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych
22.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 września 2023 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, oznaczonej jako działka nr 74/1 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00045423/3.
21.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 września 2023 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się z działki nr 112/23, o powierzchni 57 m2, obręb 59 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00047377/9.
21.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 19 Prorektora ds. Collegium Medicum z 14 września 2023 roku w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu III edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
15.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 14 września 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z późn. zm.
15.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 22 Prorektora ds. Collegium Medium z 8 września 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
11.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę THERMO FISHER SCIENTIFIC
08.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2023 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych
01.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 sierpnia 2023 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w 2023 roku
11.08.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 24 lipca 2023 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, oznaczonej jako działka nr 308 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00068434/0.
25.07.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 5 lipca 2023 roku w  sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na 2023 rok
05.07.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Zespołu pn. "Mobilne Centrum Szkoleniowe"
29.06.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 17 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 9 Prorektora ds. Collegium Medicum z 12 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Krakowie, przy ul. Racławickiej 9a.
29.06.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2022 rok
29.06.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2022 rok
29.06.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2022 rok
29.06.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za 2022 rok
29.06.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 19 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 czerwca 2023 roku w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
28.06.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM